REORIENTASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IBNU MISKAWAIH (TELAAH KRITIS PEMIKIRAN DAN RELEVANSI DI ERA-MODERN)

Sya’ban Abdul Karim Karim

Abstract


Hakikat pendidikan adalah sebagai upaya untuk mengembangkan intlektual dan membangun karakter yang berbasis Qur’ani. Hal ini menunjukkan bahwa, konsep dan metodologi pendidikan Islam tidak pernah berhenti dikembangan agar pendidikan dapat mewujudkan manusia yang berorientasi pada insan kamil yaitu pendidikan dengan berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman. Fokus penelitian ini mengeksplorasi pendidikan dalam perspektif Ibn Miskuwaih yaitu salah satu tokoh filsof Muslim yang mencoba merekonstruksi dan menawarkan teori baru khususnya dalam bidang pemikiran pendidikan Islam. Ada beberapa asumsi dasar yang urgen dalam penelitian ini diantaranya, Pertama, Bagaiamana orientasi pendidikan dalam pemikiran Ibn Miskuwaih. Kedua, Kerangka epistemologi dalam merumuskan tujuan dan nilai-nilai pendidikan Islam. Ketiga, Relasi pemikiran dan relevansinya dalam konteks kekinian. Adapun pendekatan penelitian yaitu studi literature untuk menemukan konsep dan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Ibn Miskuwaih kemudian didukung dengan berbagai refrensi, artikel, jurnal, buku dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendidikan yang dirumuskan Ibn Miskuwaih adalah berfungsi untuk mewujudkan pendidikan yang mengedepankan ahlaqul karimah yang diaktualisasikan dalam pendidikan berlandaskan Islam yang  mewujudkan nilai-nilai kebaikan, syari’at, menegakkan ke-ilahian agar pendidikan mempunyai andil pada orientasi ke-Imanan dan ke-Islaman. Relevansi era kekinian, pendidikan telah mampu mengembangkan segala bentuk aspek dan mampu menanamkan pembelajaran sesuai dengan orientasi yang telah dirancang bersama guna untuk membangun kerangka dan pola pendidikan yang bersifat lemah lembut dengan bercorak asas-asas Islami agar membantu peserta didik dalam memperkenalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai moral dalam kehidupan khususnya pada pendidikan Islam tersebut. 

 


Keywords


Pemikiran, Pendidikan, Islam, Ibn Miskuwaih, Relevansi, Modern.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman An-Nahlawy, Usul at-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Asalibiha fil Baiti Wal

Madrosati Wal Mujtama’, Damaskus: Dar-Fikr, cet, 28, 2010.

Ansori. Raden Ahmad Muhajir, Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada

Peserta Didik, Jurnal: Pusaka Media, dan Kajian Islam, 2015.

Basri. Hasan, Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Dozan. Wely, M. Farhan Hariadi, Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Ibn Sina, Jurnal: El-

Hikmah, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.

Faisal. Jusuf Amir, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: GEMA Insan Press, 1995.

Farikhah. Siti, Manajemen Lembaga Pendidikan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Harpan Reski Maulia, Pendidikan Karakter: Analisa Pemikiran Ibn Miskuwaih, Jurnal: Tarbawi Pendidikan Islam, Vol.15. No. 1 Juli, 2019.

Ismail Thoib, Wacana Baru Pendidikan Meretas Filsafat Pemdidikan Islam, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Isnanita Noviya Andriyani, Psikologi Dan Kepribadian Pendidik Dalam Al-Qur’an, Jurnal: Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017.

Jalaludin, Teologi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-ke 3, 2003.

Jaya. Farida, Konsep Dasar Dan Tujuan Pendidikan Dalam Islam: Ta’lim, Tarbiyah Dan

Ta’dib, Jurnal: Jurnal Tazkiya: Vol IX. No. 1 Januari-Juni, 2020.

Kurniadin. Didin, Machali. Imam, Manajemen Pendidikan “Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan”, Yohyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

M.Yusuf. Kadar, Tafsir Tarbawi (Pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan), Jakarta:

AMZAH, 2013.

Maghfiroh. Muliatul, Pendidikan Ahlak Menurut Kitab Tahzib Al-Ahlaq Karya Ibn Mikuwai, Jurnal: Tadrîs Volume 11 Nomor 2 Desember 2016.

Maulia. Harpan Reski, Pendidikan Karakter: Analisa Pemikiran Ibn Miskuwaih, Jurnal: Tarbawi Pendidikan Islam, Vol.15. No. 1 Juli, 2019.

Miskawaih. Ibn, Tahdziib al-akhlaq wa Tathiir al-’A’raaq Beirut: Manshurat Dar al-Maktabah al-Hayaat, 1398.

Miskawaih. Ibn, Tahzib al-Akhlak Cet. 2; Beirut: Mansyurat Dar Al-Maktabah, 1398.

Miskawaih. Ibnu, Menuju Kesempurnaan Akhlak, ter. Helmi Hidayat, Bandung: Mizan 1994.

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Madrasah, Sekolah, dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhtar. Fathurrahman, Pendidikan Islam (Anatar Idealitas dan Realitas), LP2M: Universitas Islam Negeri UIN Mataram, 2017.

Muliatul Maghfiroh, Pendidikan Akhlak Menurut Kitab Tahzib Al-Akhlaq Karya Ibnu

Miskawaih, Jurnal: Tadrîs Volume 11 Nomor 2 Desember 2016.

Munir. Ahmad, Tafsir Tarbawi, Yogyakarta: SUKSES Offest: 2008.

Nalva. Mulkul Farisa, Pendidikan Karakter Perspektif Ibnu Miskawaih, Jurnal: Raden Falah Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 1, Januari 2020.

Nasution. Harun, Falsafah dan Mistisme Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Nata. Abuddin, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001.

Nata. Abudin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Nawawi. Hadari, Pendidikan dalam Islam, Surabaya: Ikhlas, 1993.

Rahim. Husni, kendali mutu pendidikan agama Islam, Jakarta: Direktorat jenderal pembinaan kelembanggaan agama Islam, 2001.

Ramayulis dan Nizar. Syamsul, Filsafat Pendidikan Islam, (Telaah Sistem dan Pendidikan Para Tokoh), (akarta: Kalam Mulia, 2006.

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.

Sabri. Ahmad, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, Jakarta: Quantum Teachng, 2005.

Samsudin, Pendidikan Dalam Bingkai Historis; Konsep Pendidikan Persepktif Ibnu Miskawaih, Jurnal: Al-Mabsut Studi Islam dan Sosial, Vol. 12. No.2, September 2018.

Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar (Kepemimpinan Tranformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran), Jakarta: PT Bumi Askara, 2005.

Sukmadinata. Nana Syahodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofseet, 2012.

Tamim. Hasan, al-Muqaddimah dalam takhzib al-akhlaq wa tathbir wa Al-A’raq, Beirut: Masyurah Dar al-Maktabah al-Hayat, 1398.

TB, Aat Syafaat, peranan agama Islam dalam mencegah kenakalan remaja, Jakarta: Rajwali persada.2008.

Umairso. Baharudin, Minarti. Sri, Dikotomi Pendidikan Islam (Historis dan Implikasi pada Masyarakat Islam), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Usman, Pedagogik Nahdlatul Wathan (Isi, Metode, dan Nilai), IAIN MATARAM: Lembaga Pengkajian Publikasi dan Masyarakat, 2015.

Zakiah Daradjat, metodik khusus pengajaran agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara 2004.

Zubaidi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Upaya Menawarkan Solusi terhadap Problem Sosial), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zuriah. Nurul, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan, (Menggagas, Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik), Jakarta: Bumi Askara, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v7i1.494

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 AL-TADABBUR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.