FRAME HIJRAH MILLENIAL DI MEDIA SOSIAL (Telaah Makna Hadis Tentang Hijrah)

Siti Nur Alfia Abdullah

Abstract


Tulisan ini membahas seputar dinamika pemahaman hijrah sebagai fenomena sosial masa kini, yang membingkai hijrah sebagai lahan gaya hidup. Hal ini dapat dilihat dengan diadakannya kegiatan acara ceremonial yang dihadiri sekaligus diprakarsai oleh para publik figur dan ustad-ustad tren di masa kini. Fenomena sosial semacam ini yang kemudian dalam tulisan ini akan dianalisis dengan pendekatan hadis sosial seputar hijrah, yakni hadis yang ada di Sunan al-Nasa’i Karya Imam Nasa’i, Nomor Hadis, 4996. Hasilnya, hijrah masa kini merupakan fenomena sosial hijrah dalam bentuk baru, yang bertujuan untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi, baik lisan maupun cara berpakaian.


Keywords


Hijrah, Milenial, Sosial, Hadis.

Full Text:

PDF

References


Abu Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu‘jam Maqayis al-Lughah, Juz 6, yang ditahqiq oleh Abd al-Salam Muhammad Harun, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Al-Raghib al-Asfahani, Mu‘jam Mufradhat Alfazh al-Qur’an, dengan tahqiq Shafwan ‘Adnan Dawudi, Beirut: Dar al-Samiyah, 1992.

Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-‘Asqalani al-Shafi‘i, Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari, Juz 6, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H.

Abdur Rahman Ahmad bin Syu’aib al-Nas’i, Sunan an-Nasa’i, dalam Maktabah Syamilah.

Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih, Bukhari, Jilid 1, Kaero: Darul Hadits, 2004.

____________, Shahih Bukhari, dalam Mkatabh syamilah.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, dalam Maktabah Syamilah

Al-Suyuthi ‘Abd al-Ghani Fakhr al-Hasan al-Dahlawi, Sharh Sunan Ibn Majah, Juz 4. Khanah: Karatati, t.th.

Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib:Tafsir ar-Razi, dalam Maktabah Syamilah.

Ibnu Hajar al-Asqalani ,Tahdzib at-Tahdzib Fi Rijalil Hadis juz 3, Beirut : Daarul Qutb al-Ilmi, 2004.

____________, Tahdzib at-Tahdzib, dalam Maktabah Syamilah.

____________, Syarah Fathul Bari, dalam Maktabah Syamilah.

Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Ibn Hibban, Shahih Ibn Hibban, dalam Maktabah Syamilah.

Muhammad Ibn Surah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, dalam Maktabah Syamilah.

Muhamad Nurudin, Pengantar Ulumul Hadits (Kajian Filisifis), tt., tt.,

Muslim bin al-Hajjaj, Shohih Muslim, dalam Maktabah Syamilah.

Umma Farida, Naqd Al-Hadits, Kudus: STAIN Kudus, cet. 1, 2009.

https://www.dutaislam.com/2018/05/gus-nadir-beberkan-10-poin-fenomena-hijrah-di-kalangan-artis.html, diakses tanggal 3 Desember 2019, pukul 09.40

https://www.youtube.com/watch?v=-GPd4zBhdJ8, diakses tanggal 3 Desember 2019, pukul 10.03

https://www.youtube.com/watch?v=eWMzMsfBEQ8, diakses tanggal 3 Desember 2019, pukul 13.37

https://www.kompasiana.com/masindra/5d6e618b0d8230395e7aa702/hijrah-dulu-kini-dan-nilai-ekonominya?page=all, diakses tanggal 4 Desember 2019, pukul 9.48
DOI: http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v6i2.363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 AL-TADABBUR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.