TERM QOULAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Penafsiran Ayat-ayat Qoulan dalam al-Qur’an)

Irfan -

Abstract


Term Qaulan di dalam al-Qur’an adalah  sebuah term yang menunjukkan sebuah perkataan, baik itu perkataan yang mengandung nilai-nilai kebaikan maupun keburukan. Ketika menyampaikan sebuah pesan atau perkataan, mestinya harus diperhatikan tatacara serta metodenya. Olehnya itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat menjadi bahan  rujukan  untuk menguraikan  lebih jauh term Qaulan yang ada di dalam  al-Qur’an serta dapat mengetahui tata cara atau etika berbicara yang baik, Adapun metode analisa yang digunakan adalah analitis deskriftif dengan pengumpulan data melalui metode muqaran atau perbandingan. Dimana akan disebutkan beberapa pendapat ulama mengenai definisi term Qaulan serta di kolaborasikan dengan metode Tahlili , yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan kembali dan ditarik sebuah kesimpulan. Terdapat 15 kategori Qaulan yang ada di dalam al-Qur’an, namun yang menjadi objek kajian hanya enam jenis saja selebihnya akan menjadi data pendukung. Term yang dimaksud yaitu: Qaulan Sadida (perkataan yang benar), Qaulan Ma’rufa (perkataan yang baik),  Qaulan Layyina (Perkataan  yang lemah lembut), Qaulan Baligha (perkataan yang berbekas), Qaulan Karima (perkataan yang mulia), Qaulan Maisura.(perkataan  yang  pantas)


Keywords


Term Qaulan, Penafsiran, Perkataan

Full Text:

PDF

References


Abdul Baqi’, Muhammad Fuad. 1945. Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur’an al-Karim. Bandung: CV Diponegoro.

Al-andalusi Abu Muhammad Ibn ‘Athiyah. 1993. Al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz. Cet. I . Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Istanbuli, Ismail Haqqi. 2005. Tafsir Ruh al-Bayan, Jilid II. Baerut. Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

Al-Qurthuby, Muhammad Ibn Ahmad. 1988. al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Jilid 7. Cet. I. Baerut: Dar al-Kutub Ilmiyah.

Al-Zamakhsyari, Mahmud Ibn Umar. t.t. Tafsir al-Kasysyaf. Cet. II. Berut. Dar al-Ma’rifah.

Ariani, Anita. 2012. Etika Komunikasi Dakwah menurut Al-Qur’an. Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwa, Vol. 11, No. 21.

Atabik, Ahmad. 2014. Konsep Komunikasi Dakwah Persuasif dalam Perspektif Al-Qur’an. Al-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam. Vol 2, No. 2.

Badruzaman, Abad . 2014. Etika Berkomunikasi: Kajian Tematik Term Qaul dalam Al-Qur’an. Jurnal Episteme, Vol. 9, No. 1.

Hani’ah. 2011. Formula Kaidah Diksi dalam Ayat-Ayat al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kesantunan Berbahasa Masyarakat Madura. Jurnal Trunojoyo, Vol. I, No. 1.

Ismatulloh, A.M. 2017. Etika Berkomunikasi dalam al-Qur’an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqi dalam Tafsir an-Nur. Jurnal Lentera, Vol. I, No. 2.

Kementerian Agama RI. al-Qur’an dan Terjemah. 2013. Jakarta: CV Karisma Utama.

Murtiningsih. 2018. Teologi Perkataan: Perkataan-Perkataan Yang Dicintai dan Dibenci Oleh Allah Menurut Pandangan Hamka. Jurnal Raden Fatah, Vol. 2, No. 2.

Nashrulloh, M.Alaika. 2016. Konsep Dakwah dalam Perspektif Tafsir al-Qur’an. Jurnal Darussalam, Vol. VIII, No. 1.

Qutb, Sayyid. 1990. Fi Zilal alQur’an. Jilid II. Cet XVII. Baerut: Dar al-Syuruq.

Sanityastuti, Marfuah Sri, Yani Tri Wijayanti dan Alip Kunandar. 2015. Pola Komunikasi Keluarga dalam Membangun Akhlakul Karimah. Jurnal Chanel, Vol. 3, No. 2.

Sauri,Sofyan. 2018. Pendekatan Semantik Frase Qaulan Sadida, Ma’rufa, Balighah, Maysura, Layyina, dan Karima Untuk Menemukan Konsep Tindak Tutur Qurani. Jurnal al-Himayah, Vol. 2, No. 2.

Yudiana, Fetria Eka. 2015. Memahami Teks dan Konteks al-Qur’an Tentang Komunikasi Bisnis. Jurnal Muqtasid, Vol 6, No. 1.

Yulianti Widya, Fika Pijaki Nufus Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, 2017. Konsep Pendidikan Birrul Walidain dalam Q.S Luqman(31):14 dan Q.S al-Isra(17):23-24. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 18, No. 1
DOI: http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v5i2.182

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 AL-TADABBUR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.