Perdebatan Aspek-Aspek Ketuhan dalam Teologi dan Kaitannya dengan Kalimat Tauhid

Hamza Giling

Abstract


Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan dari pada-Nya;  juga membahas tentang para rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan (nisbah) kepada diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Dalam teologi Islam, tentang wujud Allah tidak menjadi persoalan tetapi penafsiran tentang sifat-sifat-Nya, kalam-Nya, intinya perdebatan lebih memfokuskan tentang sifat-sifat Allah, keadilan Tuhan, hubungan wahyu dan akal dan perbuatan manusia.  Menyangkut tentang kontroversi, tulisan ini memfokuskan pembahasan tentang perdebatan tentang aspek-aspek ketuhanan dalam teologi dalam aliran Asy`ariyah dan Mu`tazilah, khusus pada tiga pokok permasalahan, yaitu tentang sifat Tuhan, keadilan Tuhan dan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.


Keywords


Aspek Ketuhanan Teologi dan Kalimat Tauhid

Full Text:

PDF

References


Abd al-Jabbar Ahmad, Syarh al-Khamsah, Kairo, 1965.

Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, juz III, cet. VIII, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, tth.

Bey Arifin, Mengenal Tuhan, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, Tim Penerjemah Mizan, Bandung: Mizan, 2003.

Fazlur Rahman, Islam, terjemahan Senoaji Saleh, cet II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992.

Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, cet. V, Jakarta: UI Press, 2006.

Harun Nasution, Teologi Islam rasional Apreasi Terhadap Wacana dan Praktis Harun Nasution (ed.), Abdul Halim, cet. II, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abd al-Wahhab, Majmu`ah Tauhid, Dar al-Fikri, t.th.

John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, jilid V, VI, ce. II, Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, terj. KH. Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Al-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
DOI: http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v2i1.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 AL-TADABBUR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.